Dönüşüm Akademi

Blog

Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği

Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği


Resmi Gazete Tarihi: 18.10.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25617

ÜCRET GARANTİ FONU YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı; Ücret Garanti Fonunun oluşum ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 – Bu Yönetmelik hükümleri 6331 sayılı İş Kanunu kapsamına giren işçi ve işverenler hakkında uygulanır.
Dayanak
Madde 3 – Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 6331 sayılı İş Kanununun 33 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 – Bu Yönetmelikte geçen;
Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
Yönetim kurulu: Türkiye İş Kurumu Yönetim Kurulunu,
Kurum: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünü,
Kurum birimi: Türkiye İş Kurumunun il ve ilçelerde kurulu birimlerini,
Fon: İşsizlik Sigortası Fonu kapsamında oluşturulan Ücret Garanti Fonunu,
İşçi alacak belgesi: İşçinin, iş ilişkisinden kaynaklanan ve işverenden alamadığı sondan geriye doğru üç aylık ücretine ilişkin alacağının aylar itibariyle miktarını gösteren ve işveren yahut hak sahipleri tarafından düzenlenen belgeyi,
Son üç aylık ücret: İşçiye, son üç ayda ödenmesi gereken net aylık ücretini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Fonun Kuruluşu, Yönetimi, Gelirleri ve Giderleri
Fonun Kuruluşu ve Yönetimi
Madde 5 – 6331 sayılı İş Kanununun 33 üncü maddesinde öngörülen ödemelerde bulunmak üzere “Ücret Garanti Fonu” kurulmuştur. Fon, Yönetim Kurulunun kararları çerçevesinde, İşsizlik Sigortası Fonu kapsamında işletilir ve yönetilir.
Fon Gelirleri
Madde 6 – Ücret Garanti Fonu gelirleri, işverenlerce işsizlik sigortası primi olarak yapılan ödemelerin işveren payının yıllık toplamının yüzde biri ile bu primlerin değerlendirilmesinden elde edilen kazançlardan oluşur.
Sosyal Sigortalar Kurumunca İşsizlik Sigortası Fonuna aktarılan işveren payının yüzde biri, Fon adına farklı bir hesapta takip edilir. Fon, işsizlik sigortası fon kaynaklarının değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonu içerisinde değerlendirilir.
Fonun Giderleri
Madde 7 – Ücret Garanti Fonunun giderleri, işçilere bu Yönetmelik uyarınca yapılan ücret ödemelerinden ve Yönetim Kurulu kararı ile Fona ilişkin olarak Kurum tarafından yapılan giderlerden oluşur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ödemeye İlişkin Usul ve Esaslar
Kurum Birimine Başvuru
Madde 8 – İş sözleşmesinin devam edip etmediğine bakılmaksızın; işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde, iş sözleşmesinden kaynaklanan aylık ücretlerini alamaması nedeniyle, ücret alacağı bulunan işçi tarafından; son üç aylık ücretlerinin ödenmediğini gösteren (EK-1) işçi alacak vergisi veya son üç aylık ücret alacağını gösteren sair belge ile birlikte, aşağıdaki belgelerden birini ibraz ederek yetkili Kurum birimine baş vurması gerekir:
a) İcra ve İflas Kanununun 143 üncü maddesi uyarınca İcra Dairesinden alınan aciz vesikası veya 105 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca alınacak aciz vesikası hükmündeki belge,
b) İflasın açılmasına dair mahkeme kararının tasdikli suretinin veya İcra ve İflas Kanununun 166 ncı maddesi uyarınca ilan edildiğini gösteren belge,
c) İcra tetkik merciince verilen konkordato mühleti kararının tasdikli sureti veya İcra ve İflas Kanununun 288 inci maddesi uyarınca ilan edildiğini gösteren belge.
Ücret Alacaklarının Ödenmesi
Madde 9 – Kurum birimleri, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen başvuru tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde işçiye, son üç aylık ücret alacağını ödeyerek durumu ivedilikle, ilgili icra-iflas müdürlüklerine veya konkordato komiseri ile işverene bildirir.
Bu kapsamda yapılacak ödemeler, Fon kaynaklarıyla sınırlıdır.
İşçi, aynı işverenle olan iş ilişkilerinde aciz vesikasına dayanarak Ücret Garanti Fonundan bir kez yararlanabilir.
Bu Yönetmelik kapsamındaki işverenlerin işsizlik sigortası primi ödememiş olmaları, işçilerin bu Yönetmelikteki haklardan yararlanmalarına engel teşkil etmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
Geçiçi Madde 1 – 10/6/2003 tarihinden itibaren bu Yönetmelik kapsamında ücret alacağını alamamış olan işçiler de, Kurum birimine başvurmaları halinde, bu Yönetmelik hükümlerinden yararlanırlar.
Yürürlük
Madde 10 – Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
EK-1
İŞÇİ ALACAK BELGESİ

ALACAKLI
İşçinin

Adı Soyadı :
Baba Adı :
SSK Sicil No :
Doğum Yeri :
Doğum Tarihi :
İkametgahı/Tel no :
TC. Kimlik No :

BORÇLU
İşverenin
Adı Soyadı/ ( Ünvanı) :
İşyeri Adresi/Tel No :
İşyeri SSK Sicil No :
İşyeri SSK Tehlike Sınıfı :

Alacak takibinin hangi yolla yapıldığı :
AYLAR İTİBARİYLE DEVAMLILIK ARZEDEN GİYDİRİLMİŞ NET ÜCRET ALACAKLARI ( kanuni kesintiler çıktıktan sonra)

………………. YILI
OCAK :
ŞUBAT :
MART :
NİSAN :
MAYIS :
HAZİRAN :
TEMMUZ :
AĞUSTOS :
EYLÜL :
EKİM :
KASIM :
ARALIK :

İŞVEREN VEYA HAK SAHİPLERİ

İMZA
MÜHÜR

DÜZELTME
18/10/2004 tarihli ve 25617 sayılı Resmî Gazete’deyayımlanan

Kategori: İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İstanbul