Dönüşüm Akademi

Blog

TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERLERİ YÖNETMELİĞİ

Ulaştırma Bakanlığı (Denizcilik Müsteşarlığı)’ndan:
Resmi Gazete Tarihi : 10/08/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26963

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

Madde 1 – (Değişik madde: 13/02/2009- 27140 S.R.G Yön/2.mad.)

(1) Bu Yönetmeliğin amacı, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve 3/8/1990 tarihli ve 20594 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik gereği iç sular (göl ve nehirler), kıyı ve sahil şeridi ile dolgu ve kurutma yoluyla kazanılan araziler üzerinde imar planı kararıyla belirlenen mevcut ve yeni kurulacak olan tersane, tekne imal ve çekek alanlarının işletme izinleri ile tevsi ve modernizasyon amaçlı başvurular, başvuruların değerlendirilmesi, denetlenmesi ve diğer kurumlara verilecek görüşler ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kategori: İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İstanbul