Dönüşüm Akademi

Blog

Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü

SOSYAL SİGORTA SAĞLIK İŞLEMLERİ TÜZÜĞÜ
Bakanlar Kurulu Kararının Tarih : 26.5.1972, No : 7/4496
Dayandığı Kanunun Tarihi : 17.7.1964, No : 506
Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 22.6.1972, No : 14223
Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5, Cildi : 11, S : 2504
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Madde 1 – İş kazası ve meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik hallerinin meslekte kazanma gücünü ne oranda azaltacağı;

Sigortalıların hangi hallerde çalışma gücünün en az üçte ikisini yitirmiş ve hangi hallerde başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda sayılacakları;

İşe alıştırmanın ne yoldan ve hangi esaslara göre yapılacağı ve Sosyal Sigortalar Kanununun 122 nci maddesinin uygulanma tarzı;

Sigortalıların hangi hallerde erken yaşlanmış sayılacakları;
Sosyal Sigortalar Kanununun 129 uncu maddesi gereğince kurulan Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun, sözü edilen Kanunda belirtilenler dışında kalan ve bu Kanunun uygulanması ile ilgili bulunan görevleri ve çalışma şekil ve esasları;

Hangi hastalıkların meslek hastalığı sayılacağı ve bu hastalıkların, işten ayrıldıktan en geç ne kadar zaman sonra meydana çıktığı takdirde o işten ileri gelmiş kabul edileceği
Hakkındaki esaslar, bu Tüzükte belirtilmiştir.

Kategori: İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İstanbul