Dönüşüm Akademi

Blog

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği

PozitifResmi Gazete Tarihi: 16.01.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25348

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1-Bu Yönetmeliğin amacı, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi işyeri, işveren ve sigortalılar ile ilgili işlemleri düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2-Bu Yönetmelik;
a)Sigortalıların kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarını ve sigorta primlerini gösteren kayıt ve belgelerin nitelik, usul ve esasları ile verilme sürelerini,
b)Kurumca verilecek idari para cezalarının usul ve esaslarını,
c)Fiilen veya işyeri kayıtlarından tespit edilecek her türlü bilgiden ya da kamu kuruluşları tarafından düzenlenen belge veya alınan bilgilerden çalıştığı tespit edilen sigortalılara ait belgelerin resen düzenlenmesini ve muhteviyatı sigorta primlerinin tespitini, tebliğini ve bu primlere karşı işverenlerin itirazını,
d)Sigortalıların tescilini, işverenler tarafından tutulacak kayıtları ve işverenlerin uymaya mecbur bulundukları usul ve esasları, sigortalının çalışmaya başladığını Kuruma bildirmesinin usul ve esaslarını, isteğe bağlı sigortaya tabi tutulanların prim ödeme şekillerini,
e)Gelir ve aylıkların ödeme zamanını,
f)506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerinin, işin niteliğinin gerektireceği şartlarla ve ne gibi değişik usullerle kara, deniz ve hava ulaştırma işlerinde çalışanlarla aynı Kanununun 7 nci maddesi kapsamına girenlere ve bunların işverenlerine tatbik edileceğini,
g)506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 8 inci maddesinin devirle ilgili hükümlerinin ne yolda uygulanacağını,
h)506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 118 inci maddesi hükümlerinin uygulanması ile ilgili esasları,
i)506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerinin uygulama şekil ve esaslarını,
j)Ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmadığı ve ücret ödenmediği beyan edilen sigortalıların 30 günden az çalıştıklarını gösteren bilgi ve belgelerin işverenler ve aracılar tarafından Kuruma verilmesinin usul ve esaslarını,
kapsar.
Devamı için tıklayınız…

Kategori: İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İstanbul