Dönüşüm Akademi

Uluslarası Sözleşmeler

176 Sayılı Maden İşyerlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi
167 Sayılı İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesinin Onaylanması Hakkında Karar Sözleşmesi
11 Nolu Sözleşme – Tarım İşçilerinin Dernek Kurma ve Birleşme Haklarına Müteallik Sözleşme
14 Nolu Sözleşme – Sınai Müesselerde Hafta Tatili Yapılması Hakkında Sözleşme
15 Nolu Sözleşme – Trimci ve Ateşçi Sıfatıyla Gemilerde İşe Alınacakların Asgari Yaşının Tesbitine Dair Sözleşme
26 Nolu Sözleşme – Asgari Ücret Tebit Usulleri İhdasına İlişkin Sözleşme
29 Nolu Sözleşme – Cebri veya Mecburi Çalıştırmaya İlişkin Sözleşme
34 Nolu Sözleşme – Ücretli İş Bulma Bürolarının Kapatılması Hakkında Sözleşme
42 Nolu Sözleşme – Mesleki Hastalıkların Tazmini Hakkında Sözleşme
45 Nolu Sözleşme – Her Nevi Maden Ocaklarında Yeraltı İşlerinde Kadınların Çalıştırılmaması Hakkında Sözleşme
58 Nolu Sözleşme – Deniz İşlerinde Çalıştırılacak Çocukların Asgari Yaş Haddinin Tesbiti Hakkında Sözleşme
59 Nolu Sözleşme – Sanayi İşyerlerine Alınacak Çocukların Asgari Yaş Sınırını Belirleyen Sözleşme
77 Nolu Sözleşme – Çocukların ve Gençlerin İşe El Verişlikleri Yönünden Sağlık Muayenesine Tabi Tutulmaları Hakkında Sözleşme
80 Nolu Sözleşme – Milletlerarası Çalışma Teşkilatının 1946 Yılında Montreal’de Akdettiği 29 uncu Toplantısında Kabul Edilen Son Maddelerin Değiştirilmesi Hakkında Sözleşme
81 Nolu Sözleşme Sanayi ve Ticarette İş Teftişi Hakkındaki Milletlerarası Çalışma Sözleşmesi
87 Nolu Sözleşme Sendika Özgürlüğüne Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin Sözleşme
88 Nolu Sözleşme İş ve İşçi Bulma Servisi Kurulması Sözleşmesi
94 Nolu Sözleşme Bir Amme Tarafından Yapılan Mukavelelere Konulacak Çalışma Şartlarına Müteallik Sözleşme
95 Nolu Sözleşme Ücretin Korunması Hakkında Sözleşme
96 Nolu Sözleşme Ücretli İş Bulma Büroları Hakkında Sözleşme (1949 Tadili)
98 Nolu Sözleşme Teşkilatlanma ve Kollektif Müzakere Hakkı Prensiplerinin Uygulanmasına Müteallik Sözleşme
99 Nolu Sözleşme Tarımda Asgari Ücret Tesbiti Usulleri Hakkında Sözleşme
100 Nolu Sözleşme Eşit Değerde İş İçin Erkek ve Kadın İşçiler Arasında Ücret Eşitliği Hakkında Sözleşme
102 Nolu Sözleşme Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Hakkında Sözleşme
105 Sayılı Sözleşme Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi
111 Nolu Sözleşme Ayrımcılık (İş ve Meslek) Sözleşmesi
115 Nolu Sözleşme İşçilerin İyonizan Radyasyonlara Karşı Korunması Hakkında Sözleşme
116 Nolu Sözleşme Sonuç Maddelerinin Revizyonuna Dair Sözleşme
118 Nolu Sözleşme Vatandaşlarla Vatandaş Olmayan Kimselere Sosyal Güvenlik Konusunda Eşit Muamele Yapılması Hakkında Sözleşme
119 Nolu Sözleşme Makinaların Gerekli Korunma Tertibatı İle Teçhizine Dair Sözleşme
122 Nolu Sözleşme İstihdam Politikası Sözleşmesi
123 Nolu Sözleşme Yeraltı Madenlerinde İşe Alınmada Asgari Yaş Hakkında Sözleşme
127 Nolu Sözleşme Tek İşçinin Taşıyabileceği Yükün Azami Ağırlığı Hakkında Sözleşme
135 Nolu Sözleşme-İşletmelerde İşçi Temsilcilerinin Korunması ve Onlara Sağlanacak Kolaylıklara İlişkin Sözleşme
138 Nolu Sözleşme-İstihdama Kabulde Asgari Yaşa İlişkin Sözleşme
142 Nolu Sözleşme – İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesinde Mesleki Eğitim ve Yönlendirmenin Yeri Hakkında Sözleşme
144 Nolu Sözleşme-Uluslararası Çalışma Normları Uygulamasının Geliştirilmesinde Üçlü Dayanışmaya İlişkin Sözleşme
151 Nolu Sözleşme-Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunması ve istihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin Sözleşme
158 Nolu Sözleşme-Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında Sözleşme
187 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi 2006
Gemi Adamlarının Hastalanması, Yaralanması ya da Ölümü Halinde Armatörün Sorumluluğuna İlişkin 55 Sayılı Sözleşme
Gemi Adamlarının Sağlığının Korunması ve Tıbbi Bakımına İlişkin 164 Sayılı Sözleşme
Gemi Adamlarının Sağlık Muayenesine İlişkin 73 Sayılı Sözleşme
Gemi Adamlarının Ulusal Kimlik Kartlarna İlişkin 108 Sayılı Sözleşme
Gemi Adamlarının Ülkelerine Geri Gönderilmesine İlişkin 166 Sayılı Sözleşme
Gemi Adamlarının Yıllık Ücretli İznine İlişkin 146 Sayılı Sözleşme
Gemi Aşçılarının Mesleki Ehliyet Diplomalarına İlişkin 69 Sayılı Sözleşme
Gemilerde Mürettebat İçin İaşe ve Yemek Hizmetlerine İlişkin 68 Sayılı Sözleşme
İş Kazalarının Önlenmesine (Gemi Adamları) İlişkin 134 Sayılı Sözleşme
İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı ILO Sözleşmesi
İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşme
İşsizlik Hakkında 2 Numaralı Sözleşme
Karayolu Taşımacılığında Çalışma Saatleri ve Dinlenme Sürelerine İlişkin 153 Sayılı Sözleşme
Kötü Şartlardaki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Önlemler Sözleşmesi
Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe İlişkin 152 Sayılı Sözleşme
Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin (İlave Hükümler) 133 Sayılı Sözleşme
Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin 92 Sayılı Sözleşme
Sakatların Mesleki Rehabilitasyon ve İstihdamı Hakkında Sözleşme
Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar ve Gemi Zabitlerinin Mesleki Yeterliliklerinin Asgari İcaplarına İlişkin 53 Sayılı Sözleşme

İSG YÖNETMELİK

Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik
Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği
İlk Yardım Yönetmeliği
Maden Atıkları Yönetmeliği
İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Fizik Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri Uygulama, Büro Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Mesleki Faaliyet Denetimi ve Ücret Yönetmeliği
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası Serbest İnşaat Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tututlanatıkların İthalat Denetimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Yenilebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üretimine Ait Elektrik Mühendisliği Hizmetleri Yönetmeliği
Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki,Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliği
Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Metalurji Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilgisayar Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Makine Emniyeti Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğine Dair Yönetmelik
Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İş Yerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzüğün Yürürlülükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlamalarına Dair Yönetmelik
Çevre Kanununun 29 Uncu Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Acil Sağlik Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik
Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanılanımında Verimliliğinin Arttırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev , Yetki ve Sorumluluk Egitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı
İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev , Yetki , Sorumuluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı
Yüzeysel Sular Ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelik
Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Engelli Ve Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik
Çevre Ölçüm Ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği
Alt İşverenlik Yönetmeliği
Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Askeri İşyerleri ile Yurt Güvenliği için Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi,Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik
Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
Basınçlı Kaplar ve Bu Kapların Muayene Yöntemlerinin Ortak Hükümlerine Dair Yönetmelik
Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik
CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yön.
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunmasına Dair Yönetmelik
Çalışanların Titreşim ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oran Tespit İşlemleri Yön.
Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yön.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş teftiş Kurulu Yönetmeliği
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği
Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul Ve Esasları Hakkında Yön.
Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartları ile Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik
Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yön.
Gemi ve Deniz Araçlarının İnşa, Tadilat, Bakım, Onarım Ve Söküm İşlemlerinde Gazdan Arındırma Yön
Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği
Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
Hijyen Eğitimi Yönetmeliği
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
İş Hijyeni Ölçüm,Test ve Analizi Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik
İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yön.
İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yön.
İş Kolları Yönetmeliği
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurul Hak. Yön.
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yön.
Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önemleri Hakkında Yönetmelik
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Yön.
Kişisel Koruyucu Donanım Yön.
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
Konut Kapıcıları Yön.
Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
Makina Emniyeti Yön.
Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat Ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yön.
Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanma Hakkında Yön.
Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yön.
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Yön.
Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami 7,5 Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik
Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yön.
Sosyal Sigorta İşlemleri Yön.
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yön.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik
Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespiti ile Grev Oylaması Hakkında Yönetmelik
Tozla Mücadele Yönetmeliği
Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği
Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yön.
Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri Ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yön.
Yıllık Ücretli İzin Yön.
Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında Yön.
Korumalı İşyerleri Hakkında Yön.

İSG KANUN

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Maden Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
167 Sayılı İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6552 – İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun
6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu
4857 Sayılı İş Kanunu
1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu
3308 Sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu
5176 Sayılı Kamu Görevlileleri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
5237 Sayılı Ceza Kanunu
5326 Sayılı Kabahatlar Kanunu
5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu
Bağ-Kur Kanunu
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Çocuk Koruma Kanunu
Devlet Memurları Kanunu
Kabahatler Kanunu
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Tarım Sigortaları Kanunu
Tebligat Kanunu
Türk Borçlar Kanunu
Türk Borçlar Kanunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
Türkiye İş Kurumu Hakkında Kanun
Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun

İSG TEBLİĞ

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliğ
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ
Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ

Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Teblig
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ
Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri TİC. LTD. ŞTİ.’ nin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ
Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri Tebliği
Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ
Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2015 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tututlan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ
İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği
Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Güvenlik Raporu Tebliği
Basınçlı Gaz Tüplerinin Dolum ve Periyodik Muayenelerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
Mecburi Standart Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci Maddesinin (k) Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ
2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ
Yapı Müteahhitlerinin Yetki Belgesi Numaralarının İptal Edilmesi İle Şantiye Şefleri Hakkında Yapılacak İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve İlgili Odalar Üzerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca İdari ve Mali Denetim Yapılmasına Dair Tebliğ
Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt ve Alternatif Hammadde Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesine İlişkin Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planlarını Hazırlayacak Kurum ve Kuruluşların Asgari Özelliklerine Dair Tebliğ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesi, İzlenmesi ve Denetlenmesinde Esas Alınacak Temel Kriterlerde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ.
Tozla Mücadele İle İlgili Uygulamalara İlişkin Tebliğ
FTI FASAD Teknoloji Merkezi A.Ş.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ
6552 Sayılı Kanunun 79 uncu Maddesinin Uygulanmasına Dair Tebliğ
Ahşap ve Ön Yapımlı Çelik Alüminyum Alaşımlı Bileşenlerden Oluşan Dış Cephe İş İskelelerine Dair Tebliğ
Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğ
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
Türk Akreditasyon Kurumunca Uygulanacak Akreditasyon Kullanım Ücreti Payına İlişkin Tebliğ
İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
İşkolu Tespit Kararına Dair Tebliğ
Çok Tehlikeli İşlerde Görevlendirilebilecek (C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
Asbest Sökümü ile İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğ
Çok Tehlikeli İşlerde Görevlendirilebilecek C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları Hakkında Tebliğ
Güvenlik Bilgi Formlarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği
İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Bakımından İşverenin, Üçüncü Kişilerin ve Sigortalıların Sorumluluğu
İş Sağlığı Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcinin Bilgileri ve Seçilme Usül ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği
İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği Ekleri
İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği
K.K.D. İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ
K.K.D. İthalat Denetimlerini Düzenleyen Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği
K.K.D. Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ
Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ
Tüpler Sıvılaştırılmış Petrol Gazı LPG İle İlgili Tebliğ

İSG TÜZÜĞÜ

Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün Yürülülükten Kaldırılmasına Dair Tüzük
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün Yürürlülükten Kaldırılmasına Dair Tüzük
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü
Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük
Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük
Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü
Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü

GENELGELER

Büyük Endüstriyel Kazalar İçin Acil Durum Planı Genelgesi

BAKANLAR KURULU KARARI

Grizu Gazı, Yanıcı Gazlar Veya Tozlar Nedeniyle Muhtemel Patlayıcı Ortama Sahip Yeraltı Kömür Ocakları İle Bu Tip Madenlerin Yerüstü Tesislerinde Bulunan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler Hakkında Karar
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar
2015 Yılında Sözleşmeli Sağlık Personeli İstihdam Edilecek Hizmet Birimlerinin Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar
İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İstanbul