Dönüşüm Akademi

Blog

Manevi Tazminat (%0) Maluliyet

21. Hukuk Dairesi 2006/8339 E., 2006/9319 K.

• İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETTEN DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT
• 818 S. BORÇLAR KANUNU [ Madde 47 ]

“İçtihat Metni”
Davacı iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin reddine karar vermiştir.
Hükmün davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerektirici sebeplere göre davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine.
2-Davacı iş kazası sonucu bedensel zarara uğraması nedeniyle maddi ve manevi zararının giderilmesini istemiş, mahkemece ” maluliyet oranı % 0 olduğundan maddi ve manevi tazminat isteminin reddine” karar verilmiştir.

Dosyadaki bilgi ve belgelerden davacının 17.3.2003 tarihinde geçirdiği iş kazası sonucu maluliyet gerekmeyecek şekilde yaralandığı anlaşılmaktadır.

Mahkemece maddi tazminat talebinin reddine karar verilmesi doğru ise de, olayın iş kazası olduğu olaydan üzüntü duyulduğu nazara alınarak Borçlar Kanunun 47. maddesine ve 26.6.1966 gün, 1966/7–7 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararının içeriğine ve öngördüğü koşulların somut olayda gerçekleşme biçimine ve hak ve nesafet kurallarına göre davacının tedavi dosyası ve sağlık raporları getirtilip incelenmek suretiyle çıkacak sonuca göre uygun bir miktar manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken manevi tazminat isteminin reddine karar verilmiş olması usule ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
O halde, davacının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 2.10.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Kategori: İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İstanbul