Dönüşüm Akademi

Blog

Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İSG Önlem

MADEN VE TAŞ OCAKLARI İŞLETMELERİNDE VE TÜNEL YAPIMINDA ALINACAK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK
Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 13.8.1984, No : 84/8428
Dayandığı Kanunun Tarihi : 25.8.1971, No : 1475
Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 22.10.1984, No : 18553
Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5, Cildi : 24, S. 2024
BİRİNCİ KISIM
Kapsam, Deyimler ve Genel Hükümler
Kapsam
Madde 1 – Doğada element, bileşik veya karışım halinde bulunan maddelerin araştırılması, işletmeye hazırlanması, işletilmesi, çıkarılması ve zenginleştirilmesinde çalışan işyerlerinde, taş ocaklarında ve tünel yapımında, işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatında genel olarak öngörülenler yanında alınması gerekli sağlık ve güvenlik önlemleri bu Tüzükte gösterilmiştir.

Kategori: İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İstanbul