Dönüşüm Akademi

Blog

İşyeri Hekimlerinin Görev Yetki ve Sorumlulukları İle Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından:
İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK
VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevli işyeri hekimlerinin nitelikleri, eğitimleri, belgelendirilmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile işyeri hekimliği hizmeti verecek toplum sağlığı merkezlerinin yetkilendirilmesi ve çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında yer alan ve devamlı olarak en az elli işçi çalıştırılan işyerleri ile toplum sağlığı merkezlerini ve eğitim kurumlarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;
a) 4857 sayılı İş Kanununun 2 ve 81 inci,
b) 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci,
c) 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 12 nci,
maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Yönetmeliği indirmek için tıklayınız. >>

Kategori: İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İstanbul