Dönüşüm Akademi

Blog

İlgili Yasal Düzenlemeler

lkyardım, İş Sağlığı Güvenliği ve Yangın ile ilgili yasal düzenlemelere ilişkin maddeler aşağıda özetlenmiştir.
İlkyardım Yönetmeliği:
18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı yönetmelikle değiştirilen, 22.05.2002 tarih ve 24762 sayılı “İlkyardım Yönetmeliği”ne göre:
Madde 16. Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde her on personel için bir olmak üzere bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezlerden en az “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış ilkyardımcının bulundurulması zorunludur.
Madde 29. İlkyardımcı bulundurmayan kurum ve kuruluşlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 295. maddesi hükmü doğrultusunda işlem yapılır.
İş Kanunu:
(Tarih: 22.05.2003, Kanun No: 4857)
Madde 77. İşverenler, çalışanlarına gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini vermek zorundadır.
Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği:
(Resmi Gazete Tarihi: 23.12.2003 Sayı: 25325)
Ek IV-13. İlkyardım
13.1 İşveren ilkyardım yapılmasını sağlayacak ve bu amaçla eğitilmiş personeli her an hazır bulunduracaktır. İş yerinde kaza geçiren veya aniden rahatsızlanan işçilerin, tıbbi müdahale yapılacak yerlere en kısa zamanda ulaşmalarını sağlayacak önlemleri alacaktır.
13.4 Çalışma koşullarının gerektirdiği her yerde ilkyardım ekipmanı bulundurulacaktır. Bu ekipman kolayca erişilebilir yerlerde olacak ve yürürlükteki mevzuata uygun şekilde işaretlenecektir. Yerel acil servis adresleri ve telefon numaraları görünür yerlerde bulunacaktır.
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik:
(Resmi Gazete Tarihi: 26.07.2002, Sayı: 24822)
Madde 127. Yapı, bina, tesis ve işletmelerden; 10 bağımsız bölümü olan konutlar ile 50 kişiden fazla insan bulunan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerde aşağıdaki ekipler oluşturulur.
a) Söndürme ekibi,
b) Kurtarma ekibi,
c) Koruma ekibi,
d) İlkyardım ekibi.
Ekipler, 137 nci maddede belirtilen yönergeyi yürütmekle görevlendirilen amirin belirleyeceği ihtiyaca göre, en büyük amirin onayıyla kurulur. Söndürme ve kurtarma ekipleri en az 3’er, koruma ve ilkyardım ekipleri ise en az 2’şer kişiden oluşur. Kurumda sivil savunma servisleri kurulmuşsa; söz konusu ekiplerin görevleri, bu servislerce yürütülür.

Kategori: İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İstanbul