Dönüşüm Akademi

Blog

Güvenlik Bilgi Formlarının Düzenlenmesine İlişkin Usül ve Esaslar Tebliği

R.G. 11 Mart 2002 – 24692
TEBLİĞ
Çevre Bakanlığından
GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TEBLİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç , Kapsam , Yasal Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 – Bu Tebliğ’in amacı, Güvenlik Bilgi Formlarının düzenlenmesinde uyulacak usül ve esaslar ile formda yer alacak bilgileri ve formun şeklini belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 – Bu Tebliğ, tehlikeli kimyasalları kapsar.
Yasal Dayanak
Madde 3 – Bu Tebliğ , 11 Temmuz 1993 tarih ve 21634 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘’ Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği’’ nin , 6 Kasım 2001 tarih ve 24575 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren değişik 22 inci Maddesi gereğince hazırlanmıştır.
Tümünü görmek için tıklayınız.

Kategori: İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İstanbul