Dönüşüm Akademi

Blog

Gemi ve Deniz Araçları Gazdan Arındırma Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 21.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25677
GEMİ VE DENİZ ARAÇLARININ İNŞA, TADİLAT, BAKIM, ONARIM VE SÖKÜM İŞLEMLERİNDE GAZDAN ARINDIRMA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, gemi veya deniz araçlarında Birleşmiş Milletler (BM) Tehlikeli Ürünlerin Sınıflandırılması ile ilgili direktifte belirtilen; katı, sıvı, gaz, aerosol haldeki parlayıcı, patlayıcı ve zehirli maddelerin depolandığı tanklar ve kapalı mahaller ile bu gibi yerlerin bitişiğinde bulunan bölmeler ve boru devrelerinde, inşa, tadilat, bakım, onarım veya söküm işlemlerine başlamadan önce ve devamında yapılacak işlemler ile can, mal ve çevre güvenliği bakımından, işlem yapılacak tehlikeli mahalle güvenli giriş ve buralarda soğuk veya sıcak çalışma yapılması amacıyla ölçüm yapan, yaptıran görevlilerin sorumluluklarının belirlenmesidir.
Kapsam
Madde 2 – Bu Yönetmelik, Türk deniz ve karasularında veya iç sularında bulunan gemi veya deniz araçlarındaki inşa, tadilat, bakım, onarım ve söküm işlemlerinde, tehlikeli mahallerde yapılacak olan giriş, sıcak işlem ve soğuk işlem için Gazdan Arındırma Belgesinin düzenlenmesi ile görevli personelin uyması gereken asgari kuralları kapsar.
(Ek ikinci fıkra:R.G.26/6/2009-27270) Askerî amaçlı gemiler bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır. Ancak askerî amaçlı bir geminin sivil tesislerde inşa, tadilat, bakım, onarım ve söküm işlemlerinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Askerî amaçlı olmayan tüm diğer gemilerin askeri bir tersanede inşa, tadilat, bakım, onarım işlemlerinde de bu Yönetmelik hükümleri geçerlidir
Dayanak
Madde 3 – Bu Yönetmelik, 10/08/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Devamı için tıklayınız…

Kategori: İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İstanbul