Dönüşüm Akademi

Blog

Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev Ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik

11.11.1989 tarihinde 20339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
ELEKTRİK İLE İLGİLİ FEN ADAMLARININ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

AMAÇ-KAPSAM
MADDE 1 – Bu Yönetmeliğin amacı 3542 sayılı Kanun ile 3194 sayılı Kanun`un
5 inci maddesine eklenen fıkrada tanımlanan fen adamlarından elektrik ile
ilgili olanlarının yetki, görev ve sorumluluklarını belirlemektir.

DAYANAK
MADDE 2 – Bu Yönetmelik 3194 sayılı İmar Kanunu`nun 44 üncü maddesi, 11
inci bendini değiştiren 3542 sayılı Kanun`un 3 üncü maddesi gereğince
düzenlenmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM

FEN ADAMLARININ GRUPLANDIRILMASI
MADDE 3 – Elektrik ile ilgili fen adamları, gördükleri mesleki ve teknik
öğrenim seviyelerine göre aşağıdaki gruplara ayrılırlar;

1 inci Grup

Enaz 3 veya 4 yıl yüksek teknik öğrenim görenler.

2 nci Grup

Enaz 2 yıllık yüksek teknik öğrenim görenler ile ortaokuldan sonra enaz 4
veya 5 yıl mesleki ve teknik öğrenim görenler.

3 üncü Grup

Enaz lise dengi mesleki ve teknik öğrenim görenler, lise mezunu olup bir
öğrenim yılı süreyle Bakanlıkların açmış olduğu kursları başarı ile tamamlamış
olanlar ile 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitimi Kanunu`nun öngördüğü
eğitim sonucu ustalık belgesi alanlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ELEKTRİKLE İLGİLİ FEN ADAMLARININ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
MADDE 4 – Elektrikle ilgili fen adamlarının görev, yetki ve sorumlulukları
aşağıda belirtilmiştir.

1 inci Grup

a) (Değişik bent: R.G.: 03.02.1990/20422`de Yayımlanan Yönetmelik) Elektrik
iç tesisi plan, proje, resim ve hesaplarının hazırlanması ve imzalanması
işleri:

Bağlantı gücü 50 KW`a kadar olan binaların elektrik iç tesisleri,

b) Elektrik iç tesisi yapım işleri:

Bağlantı gücü 150 Kw, 400 Volta kadar tesisler,

c) İşletme ve bakım işleri:

Bağlantı gücü 1500 KW`a kadar (35 KV dahil) tesisler,

d) Muayene ve kabul işleri:

Kendileri tarafından yapılan tesislerin bakım, muayene, bağlantı ve kabulü
için gerekli işlerin tamamlanması,

işlerinde yetkilidirler.

2 nci Grup

a) (Değişik bent: R.G.: 03.02.1990/20422`de Yayımlanan Yönetmelik) Elektrik
iç tesisi plan, proje, resim ve hesaplarının hazırlanması ve imzalanması
işleri:

Bağlantı gücü 30 KW`a kadar olan binaların elektrik iç tesisleri,

b) Elektrik iç tesis yapım işleri:

Bağlantı gücü 125 KW, 400 Volta kadar tesisler,

c) İşletme ve bakım işleri:

Bağlantı gücü 1000 KW`a kadar (35 KV dahil) tesisler,

d) Muayene ve kabul işleri:

Kendileri tarafından yapılan tesislerin bakım, muayene, bağlantı ve kabulü
için gerekli işlerin tamamlanması,

işlerinde yetkilidirler.

3 üncü Grup

a) (Değişik bent: R.G.: 03.02.1990/20422`de Yayımlanan Yönetmelik)Elektrik
iç tesisi plan, proje, resim ve hesaplarının hazırlanması ve imzalanması
işleri:

Bağlantı gücü 16 KW`a kadar olan binaların elektrik iç tesisleri,

b) Elektrik iç tesisi yapım işleri:

Bağlantı gücü 75 KW, 400 Volta kadar tesisler,

c) İşletme ve bakım işleri:

Bağlantı gücü 500 KW, 400 Volta kadar tesisler,

d) Muayene ve kabul işleri:

Kendileri tarafından yapılan tesislerin bakım, muayene, bağlantı ve kabulü
için gerekli işlerin tamamlanması,

işlerinde yetkilidirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SORUMLULUK VE CEZA HÜKÜMLERİ

SORUMLULUK
MADDE 5 – Fen adamları, ilgili idarelere karşı yönetmelikte belirlenen
yetkilerine ve ihtisas ve iştigal konularına göre, aldıkları işlerin
yürürlükteki Kanuna, imar planına, yönetmeliğe, ruhsat ve eki projelerine,
Türk Standartlarına, Teknik Şartnamelere, İş Güvenliği Tüzüğüne, ilgili tüm
mevzuat hükümlerine, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olarak
tamamlanmasından yükümlü ve sorumludurlar.

Fen adamları, tesisatın sağlamlığından, niteliklerinden, usulsüz ve tekniğe
aykırı yapılmış olmasından doğacak zararlardan ayrıca sorumludurlar.

CEZA
MADDE 6 – Bu Yönetmelikte belirtilen fen adamlarının 5 inci maddede hükme
bağlanan sorumlulukları yerine getirmemeleri halinde veya kendi kusurları
nedeniyle, hasara, hatalı veya yanlış uygulamaya neden oldukları tespit
edildiğinde kendilerine yazılı uyarıda bulunur.

Bu hatalı uygulamaların tekrarı durumunda 3194 sayılı İmar Kanunu`nun ceza
hükümleri ile Türk Ceza Kanunu`nun ilgili hükümleri uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

BAĞLANTI GÜCÜ
MADDE 7 – Bağlantı gücü, yetkili elektrikçilerin yetki sınırlarının
belirlenmesinde en önemli faktör olup, abonenin bir şebekeye veya Şebeke
bölümüne bağlı elektrikle çalışan tüm cihazlarının toplam gücüdür.

Bağlantı gücü, aydınlatma ve kuvvet güçlerinin toplamı olarak hesaplanır.

Yetki sınırının belirlenmesinde, elektrik şebekesinden beslenecek her
yapının tamamının bağlantı gücü hesaplanır. Yapıda asansör varsa, asansörün
çekeceği güç, şebekeye bağlantı gücünden çıkartılarak yetki sınırı belirlenir.

Tesis işleri komple bir iş sayılır. Yetki sınırının belirlenmesinde her bir
yapının daireleri ve bölümleri ayrı ayrı gözönüne alınarak ayrı iş birimleri
olarak kabul edilemez.

AYDINLATMA GÜCÜ
MADDE 8 – Aydınlatma gücü, aydınlatılacak yerin mı si (metre karesi) için
enaz 12 W. gözönüne alınarak hesaplanacak güçtür. 10 Amperden daha küçük
akımlı prizlerin güçleri bu değerin içindedir.

Aydınlatma Alanının Hesaplanmasında:

a) Yapının her katının ayrı ayrı dış boyutlarına göre (Balkon, aydınlık ve
antre dahil) bulunan alanların toplamı esas alınır.

b) Bahçe aydınlatması gibi çeşitli aydınlatma türlerinde bu alan,
projesinde belirtilen yüzey olarak gözönüne alınır.

KUVVET GÜCÜ
MADDE 9 – 10 Amperden büyük her türlü bir fazlı ve üç fazlı prizlerin
güçleri ile kalorifer, asansör, sıhhi tesisler, sanayi tesisleri ve diğer
bütün tesislerde bulunan her türlü elektrik aygıtlarının plakalarında yazılı
güçlerdir.

ASANSÖR İŞLERİ SORUMLULUĞU
MADDE 10 – Elektrik tesisatçıları her türlü asansör tesisatı ile ilgili
sorumluluğu yüklenemezler.

SİCİL

MADDE 11 – Belediye ve mücavir alan sınırları içinde bu Yönetmelikte bahsi
geçen hizmetlerde faaliyette bulunan veya bulunmak isteyen fen adamlarının
sicilleri belediyelerin sicil bürolarınca tutulur ve bu sicillerin birer
kopyaları her yıl sonunda o ilin Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne gönderilir.
Belediye ve mücavir alan sınırları dışındaki yerlerde görev yapacak fen
adamlarının sicillerinin tutulması, o ilin Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne
aittir.

Sicil fişleri yapının, yapı ruhsatı alınmasından, bitimine (oturma izninin
alınmasına) dek geçecek süreyi, bu süre içindeki faaliyetlerin hepsini içine
alır. Sicillerin tutulmasında yapılardaki teknik uygulama sorumlusunun sicille
ilgili olarak bildireceği görüş ve kanaatlar esas alınır.

MADDE 12 – Bu Yönetmelikte yer almayan konularda 04.11.1984 tarih, 18565
sayılı Resmi Gazete`de yayınlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği hükümleri
geçerlidir.

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER
MADDE 13 – Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile, 08.08.1983 tarih, 18129
sayılı Resmi Gazete`de yayınlanan Elektrik Tesisatçıları Hakkında Yönetmeliğin
17, 18, 19, 20, 21 ve 22 nci maddeleri yürürlükten kalkar.

ALTINCI BÖLÜM
GEÇİCİ MADDE, YÜRÜRLÜK, YÜRÜTME

GEÇİCİ MADDE – Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önceki mevzuata göre
ilgili idareye karşı mesuliyet deruhte etmiş olan fen adamları, bu işlerin
mesuliyetini iş bitimine kadar devam ettirmeye yetkilidir.

YÜRÜRLÜK
MADDE 14 – Bu Yönetmelik Resmi Gazete`de yayınlandığı tarihte yürürlüğe
girer.

YÜRÜTME
MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı ile Bayındırlık ve
İskan Bakanı yürütür.

Kategori: İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İstanbul