Dönüşüm Akademi

Blog

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞININ
TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
Kanun Numarası : 3146
Kabul Tarihi : 9/1/1985
Yayımlandığı R. Gazete
Tarih : 18/1/1985 Sayı : 18639
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 225

BİRİNCİ KISIM
Amaç, Görev, Teşkilat
Amaç
Madde 1 – (Değişik : 24/8/2000 – KHK – 618/15 md.; İptal: Ana.Mah.nin 31/10/2000 tarih ve E.:2000/62, K.:2000/35 sayılı Kararı ile; Değişik: 16/7/2003 – 4947/11 md.)
Bu Kanunun amacı, çalışma hayatını, işçi-işveren ilişkilerini, iş sağlığı ve güvenliğini düzenlemek, denetlemek ve sosyal güvenlik imkânını sağlamak, bu imkânı yaygınlaştırmak ve geliştirmek, yurt dışında çalışan işçilerimizin çalışma hayatından doğan hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulmasını sağlamak, teşkilât ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.(3)

Kategori: İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İstanbul