Dönüşüm Akademi

Blog

Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli

11.01.2002 tarihinde 24637 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik(73/23/AT)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
Amaç
Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı; Yönetmelik kapsamına giren elektrikli teçhizatın güvenli olarak piyasaya arzı için gerekli emniyet kuralları ile uygunluk değerlendirme prosedürlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik; alternatif akım için 50 volt – 1000 volt arasında, doğru akım için 75 volt – 1500 volt arasında değişen anma gerilimlerinde kullanılmak üzere tasarımlanan elektrikli teçhizatı kapsar.Bu Yönetmeliğin Ek II‘sinde belirtilen teçhizat ve radyo-elektrik paraziti gibi durumlar bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.
Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik, 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun’a dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve Kısaltmalar
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık : Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,
b) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,
c) TSE: Türk Standartları Enstitüsünü,
d) Komisyon :Avrupa Birliği Komisyonunu,
e) Üretici: Bir elektrikli teçhizatı üreten, imal eden, ıslah eden veya elektrikli teçhizata adını, ticari markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi; ayrıca, elektrikli teçhizatın tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri elektrikli teçhizatın güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,
f) Yetkili Temsilci : Üreticinin ülkemiz dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişiyi,
g) İthalatçı: Bu Yönetmelik kapsamındaki elektrikli teçhizatı yurtdışından getirerek satışa sunan gerçek veya tüzel kişiyi,
h) CE Uygunluk İşareti : Elektrikli teçhizatın bu Yönetmeliğin şartlarına uygun olduğunu ve ilgili uygunluk değerlendirmesi işlemlerine tabi tutulduğunu gösteren işareti,
i) Uygunluk değerlendirmesi: Elektrikli teçhizatın, bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunun test edilmesi, muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin her türlü faaliyeti,
j) Standart: Üzerinde mutabakat sağlanmış olan, kabul edilmiş bir kuruluş tarafından onaylanan, mevcut şartlar altında en uygun seviyede bir düzen kurulmasını amaçlayan, ortak ve tekrar eden kullanımlar için bu Yönetmelik kapsamındaki elektrikli teçhizatın özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması ihtiyari olan düzenlemeyi,
k) Uyumlaştırılmış Avrupa standardı: Avrupa Birliği Komisyonunun talimatı üzerine bir Avrupa Standardizasyon Kuruluşu tarafından hazırlanan ve Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesinde yayımlanan standardı,
l) Uyumlaştırılmış Ulusal Standart: Bir uyumlaştırılmış Avrupa Standardını uyumlaştıran ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından Türk standardı olarak kabul edilip yayımlanan standardı,
m) Piyasaya arz: Ürünün tedarik ve kullanımı amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak piyasada yer alması için yapılan ilk faaliyeti,
n) Piyasa gözetimi ve denetimi: Bakanlık tarafından, elektrikli teçhizatın piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya elektrikli teçhizat piyasada iken ilgili teknik düzenlemeye uygun olarak üretilip üretilmediğinin, güvenli olup olmadığının denetlenmesi veya denetlettirilmesini,
o) Kısaltmalar;
1) EN: Avrupa Standardını,
2) IEC: Uluslararası Elektroteknik Standardizasyon Komitesini,
3) CEE: Elektrikli Teçhizat Onay Kuralları Uluslararası Komitesini ,
4) CENELEC: Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesini,
5) TS.EN:Türk Standartları Enstitüsünün yayımladığı ve Avrupa Standartlarını uyumlaştırdığı standartları,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Emniyet Kuralları, Standartlar, CE Uygunluk İşareti
Emniyet Kuralları
Madde 5 – Bu Yönetmelik kapsamındaki elektrikli teçhizat, Ek I’de belirtilen emniyet kurallarının temel unsurlarını sağlamak zorundadır.
Elektrikli teçhizatlarda emniyet kurallarını belirleyen uyumlaştırılmış ulusal standartlara uygun olarak piyasaya arz edilen elektrikli teçhizatın emniyet kurallarını sağladığı ve 10 uncu madde hükümlerine uygun olduğu kabul edilir.
Standartlar
Madde 6- Bu Yönetmelik kapsamına giren elektrikli teçhizatla ilgili Türk Standartları Enstitüsünce belirlenen uyumlaştırılmış ulusal standartlar ve ilgili uyumlaştırılmış Avrupa standartlarının isimleri, numaraları ile bunlara ilişkin değişiklikler, bu standartların ilgili olduğu bu Yönetmelik belirtilmek suretiyle, Bakanlıkça Resmi Gazete’de yayımlanır. Bakanlık bu bilgileri, Komisyona iletilmek üzere Müsteşarlığa bildirir.
Bu maddenin birinci fıkrasında bahsedilen standartların uyumlaştırılmış Avrupa standartları arasında mevcut bulunmaması halinde, IEC veya CEE tarafından tespit edilen ve Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesinde yayımlanan emniyet kurallarını yerine getiren elektrikli teçhizatın bu Yönetmelikteki kurallara uygun olduğu kabul edilir. IEC veya CEE’nin belirlediği emniyetle ilgili düzenlemelerden hangilerinin uygulanacağı Türk Standartları Enstitüsü ve Bakanlıkça tespit edilir ve Resmi Gazete’de yayımlanır.
Piyasaya arz ve serbest dolaşım konusunda, uyumlaştırılmış Avrupa standartlarının veya emniyetle ilgili düzenlemelerin henüz bulunmadığı durumlarda, halen yürürlükte bulunan ulusal standart, bu Yönetmelikte istenen emniyet kurallarına eşdeğer ise, söz konusu standartlara uygun olan elektrikli teçhizatın bu Yönetmelikteki emniyet hükümlerine uygun olduğu kabul edilir.
CE Uygunluk İşareti
Madde 7 – CE Uygunluk İşaretinin kullanılmasına ve elektrikli teçhizata iliştirilmesine dair esaslar aşağıda belirtilmiştir.
a) Piyasaya sürülmeden önce, bu Yönetmeliğin kapsamına giren elektrikli teçhizatla ilgili olarak, Ek IV‘de belirtilen uygunluk değerlendirme prosedürleri takip edilir, Ek III‘deki Uygunluk Beyanı hazırlanarak elektrikli teçhizatın bu Yönetmelik hükümlerine uygun olduğu beyan edilir ve elektrikli teçhizata bu maddenin (c) bendindeki esaslara uygun olarak CE işareti iliştirilir.
b) Bir itiraz veya şüphe durumu söz konusu olduğunda, üretici veya ithalatçı, elektrikli teçhizatın bu Yönetmelik hükümlerine uygun olduğuna dair, 14 üncü maddenin (e) bendine uygun olarak görevlendirilen bir kuruluş tarafından düzenlenen raporu gösterebilir.
c) Örneği Ek III’te verilen CE uygunluk işareti; üretici veya üreticinin Türkiye dışında bulunması halinde belirlediği yetkili temsilcisi tarafından elektrikli teçhizatın üzerine, bu mümkün değilse ambalajının üzerine, tanıtım ve kullanma kılavuzuna veya garanti belgesine görülebilir, kolayca okunabilir ve silinmeyecek bir şekilde basılır, eklenir veya iliştirilir.Elektrikli teçhizata, CE uygunluk işaretinin anlamı ve şekli konusunda üçüncü şahısları yanıltacak başka işaretler iliştirilemez. Ancak, ulusal veya uluslararası standartlara veya başka düzenlemelere uygunluğu gösteren öteki işaretler, CE uygunluk işaretinin görünebilirliğini ve okunabilirliğini engellemeyecek şekilde ürüne, ambalajına, tanıtım ve kullanma kılavuzuna veya garanti belgesine basılabilir veya iliştirilebilir.Elektrikli teçhizatın, başka yönlerden CE uygunluk işareti iliştirilmesini öngören diğer yönetmeliklere de tabi olması durumunda, CE uygunluk işareti elektrikli teçhizatın söz konusu diğer yönetmelik hükümlerine de uygun olduğunu gösterir. Bununla birlikte, bu yönetmeliklerden bir veya birkaçının, bir geçiş dönemi boyunca, üreticiye uygulama konusunda bir seçme hakkı tanıdığı durumlarda, CE uygunluk işareti sadece üreticinin uygulamayı seçtiği yönetmeliğin/yönetmeliklerin hükümlerine uygunluğu gösterir. Bu durumda, uygulanan yönetmeliğin/yönetmeliklerin ilgili ayrıntı ve hükümleri yönetmeliklerde öngörülen ve elektrikli teçhizatın beraberinde bulunan belge, uyarı ve kullanma kılavuzu veya bilgi plakasında verilir.
CE Uygunluk İşaretinin Haksız İliştirilmesi
Madde 8– Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesi ile 14 üncü maddesinin (b) bendinin hükümleri saklı kalmak kaydıyla,
a) CE uygunluk işaretinin haksız olarak iliştirilmiş olduğunun tespit edilmesi durumunda, üretici veya yetkili temsilcisi elektrikli teçhizatın CE uygunluk işareti ile ilgili hükümlere uygunluğunun sağlanması ve Bakanlık tarafından getirilen şartlar dahilinde ihlalin sona erdirilmesi ile yükümlüdür.
b) Bakanlık, uygunsuzluğun devam etmesi halinde, söz konusu elektrikli teçhizatın piyasaya sürülmesini kısıtlamak ya da yasaklamak veya 13 üncü madde ile 14 üncü maddenin (b) bendinde belirtilen prosedürlere uygun olarak piyasadan toplatılmasını sağlamak için uygun tüm tedbirleri alır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Teknik Dosya, Piyasaya Arz, Piyasa Gözetimi ve Denetimi
Teknik Dosya
Madde 9- Üretici veya yetkili temsilcisi veya ithalatçı, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (a) bendinde belirtilen Uygunluk Beyanı ve uygunluk değerlendirmesi sonuçları ile birlikte Ek IV’ün madde 3’ünde belirtilen; ürünün tasarım, üretim ve çalışmasını açıklayan bilgileri içerecek şekilde düzenlemiş olduğu Teknik Dosyayı Bakanlık tarafından istenildiğinde incelenmek üzere hazır bulundurur. Bakanlık, gerektiğinde bu konuda inceleme yapmak üzere bir kuruluşu yetkilendirebilir.
Piyasaya Arz
Madde 10- Bu Yönetmelik hükümlerine ve güvenlikle ilgili olarak kabul gören iyi mühendislik uygulamasına göre üretilmiş olan elektrikli teçhizatın güvenlik gerekçesiyle piyasaya arzı kısıtlanamaz, engellenemez ve yasaklanamaz.
Kullanma Kılavuzu
Madde 11- Üretici tarafından düzenlenmesi gereken kullanma kılavuzu ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.
a) İmal veya ithal edilen elektrikli teçhizat sanayi malları ile birlikte, anlaşılır ve kolay kullanılabilir Türkçe ve orijinal dilinde yazılı tanıtım ve kullanma kılavuzu her elektrikli teçhizatla birlikte verilmek zorundadır.
b) İhraç edilen elektrikli teçhizatla birlikte ihraç edildiği ülkenin dili ve/veya dillerinde tanıtım ve kullanım kılavuzu verilmek zorundadır.
Piyasa Gözetimi ve Denetimi
Madde 12– Bakanlık, elektrikli teçhizatın piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya elektrikli teçhizat piyasada iken bu Yönetmeliğe uygun olarak üretilip üretilmediğini, güvenli olup olmadığını denetler veya denetlettirir. Gerektiğinde piyasaya arz edilen elektrikli teçhizatlardan numuneler alabilir veya yetkilendireceği bir kuruluş vasıtasıyla da numunelerin alınmasını sağlayarak, bu Yönetmelik çerçevesinde gerekli inceleme ve testleri yaptırabilir. Denetim sonuçlarının olumsuz olması halinde, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesi hükümleri uygulanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tedbirler ve Bildirimler
Tedbirler
Madde 13– Bu Yönetmelik kapsamına giren elektrikli teçhizatın, bu Yönetmelikte öngörülen emniyet kurallarını sağlamadığının tespit edilmesi ve Ek I‘de belirtilen şartlara, 5 inci maddede bahsedilen uyumlaştırılmış standartlara, 7 nci ve 8 inci maddede bahsedilen hükümlere uygun olmaması veya 10 uncu maddede bahsedilen iyi mühendislik uygulamasının sağlanmaması halinde, Bakanlıkça elektrikli teçhizatın piyasaya arzı yasaklanır ve serbest dolaşımı engellenir.
Bildirimler
Madde 14- Bildirimlere ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Bakanlıkça, 93/68/EEC direktifi ile değişik 73/23/EEC direktifine göre hazırlanan bu Yönetmeliğin uygulamaya konulduğu Müsteşarlık aracılığı ile Avrupa Birliği üyesi ülkelere ve Komisyona bildirilir.
b) Bakanlıkça emniyet nedeniyle elektrikli teçhizatın piyasaya sürülmesinin yasaklanması ya da serbest dolaşımının engellenmesi halinde, kararının gerekçelerini, özellikle 10 uncu maddeye uygunsuzluğunun 6 ncı maddede belirtilen uyumlaştırılmış standartlardaki ve 5 inci maddede belirtilen emniyet ile ilgi hükümlerdeki eksiklikten kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirterek, Müsteşarlık aracılığı ile diğer ilgili üye ülkelere ve Komisyona bildirilir.
c) Bu Maddenin (b) bendinde belirtilen bildirimin yapılmasından itibaren üç ay içinde bir mutabakat sağlanamazsa, Komisyonun oluşturduğu görüş ve tavsiyeler değerlendirilir.
d) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde ve 6 ncı maddenin 3 üncü fıkrasında belirtilen emniyet hükümleri konusunda Komisyonun üye ülkelere danıştıktan sonra yayımlanmasını tavsiye ettiği hükümleri ve değişiklikleri bildirmesini müteakip Bakanlık, bildirilen hükümlerle ilgili olarak olası itirazlarını, gerekçelerini de belirterek Müsteşarlık aracılığı ile üç ay içinde Komisyona bildirir.
e) Bakanlık;
1) Bu Yönetmeliği uygulamaktan sorumlu olan birimi ile 9 uncu maddede belirtilen, bu konuda yetkilendirilen kuruluşun adı ve adresini ,
2) Standartları belirleyen kurumun adını ve adresini Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona ve diğer üye ülkelere bildirir.Yukarıdaki bilgilerde olabilecek herhangi bir değişiklik, Müsteşarlık aracılığı ile diğer üye ülkelere ve Komisyona bildirilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Zorlayıcı Emniyet Kuralı
Madde 15 – Elektrik sağlayan kurum veya kuruluşlarca teçhizatı şebekeye bağlamaya veya elektriği temin etmeye yönelik olarak, elektrikli teçhizatın kullanıcılarına, elektrikli teçhizat için bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin hükümlerinden daha zorlayıcı emniyet kuralları getirilemez.
Aykırı Davranışlarda Uygulanacak Hükümler
Madde 16- Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranışta bulunanlara 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve bu Kanun çerçevesinde Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yayımlanan mevzuat hükümleri uygulanır.
Düzenlemeler
Madde 17 – Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili mevzuat düzenlemeleri yapmaya yetkilidir.
Yürürlük
Madde 18- Bu Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten 1 yıl sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 19- Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.
Ek I
BELLİ GERİLİM SINIRLARI DAHİLİNDE KULLANILMAK ÜZERE TASARIMLANMIŞ ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT İLE İLGİLİ EMNİYET HEDEFLERİNİN TEMEL UNSURLARI
1- Genel şartlar
a) Uyulması elektrikli teçhizatın emniyetli bir şekilde ve tasarlanan amacına uygun olarak kullanılmasını sağlayacak özellikler teçhizat üzerine ya da bu mümkün değilse, beraberindeki bir uyarı belgesinde verilecektir.
b) İmalatçı, marka ismi ya da ticari marka elektrikli teçhizat üzerine ya da bu mümkün değil ise ambalajı üzerine açıkça basılmalıdır.
c) Elektrikli teçhizat parçaları ile birlikte emniyetli ve düzgün bir şekilde monte edilerek bağlanabilmesini sağlayacak şekilde yapılmalıdır.
d) Elektrikli teçhizat, tasarlanan amaca uygun olarak kullanılması ve yeterli şekilde bakımının yapılması kaydıyla, bu Ekin 2 nci ve 3 üncü maddelerinde belirtilen tehlikelere karşı koruma sağlanacak şekilde tasarımlanmalıdır.
2- Elektrikli teçhizattan kaynaklanan tehlikelere karşı korunma
a) İnsanların ve evcil hayvanların, doğrudan ya da dolaylı elektrik temasından kaynaklanabilecek fiziksel yaralanma ya da diğer tehlikelerden yeterince korunmasını,
b) Tehlikeye yol açabilecek sıcaklık, ark ya da radyasyonun oluşmamasını,
c) İnsanların, evcil hayvanların ve malların, elektrikli teçhizattan kaynaklanan ve tecrübelerle anlaşılan elektrik dışı tehlikelere karşı yeterince korunmasını,
d) Öngörülebilen şartlar için yalıtımın uygun olmasını,
sağlamak için bu Ekin 1 inci maddesine uygun olarak teknik özellikte tedbirler alınmalıdır.
3- Elektrikli teçhizat üzerindeki harici etkilerden kaynaklanan tehlikelere karşı korunma
a) Elektrikli teçhizatın beklenen mekanik şartları insanlar, evcil hayvanlar ve mallar tehlikeye düşmeyecek şekilde karşılamasını,
b) Elektrikli teçhizatın beklenen çevre şartlarında mekanik olmayan etkilere, insanlar, evcil hayvanlar ve mallar tehlikeye düşmeyecek şekilde dayanıklı olmasını,
c) Elektrikli teçhizatın, öngörülebilen aşırı yük şartlarında insanları, evcil hayvanları ve malları tehlikeye düşürmemesini,
sağlamak için bu Ekin 1 inci maddesine uygun olarak teknik tedbirler alınmalıdır.
Ek II
BU YÖNETMELİK KAPSAMI DIŞINDA KALAN TEÇHİZAT VE DURUMLAR
– Patlayıcı ortamlarda kullanılacak elektrikli teçhizat- Radyoloji ve tıbbi amaçlı elektrikli teçhizat- Yük ve insan asansörlerine ait elektrikli parçalar- Elektrik sayaçları- Evde kullanılan fiş ve prizler- Elektrikli tel çit kumandaları- Radyo-elektrik paraziti (enterferansı)- Avrupa Topluğu üyesi ülkelerin iştirak ettiği uluslararası kuruluşlarca düzenlenen emniyet hükümlerine uygun, gemi, uçak ya da demiryollarında kullanılan özel elektrikli teçhizat.
Ek III
CE UYGUNLUK İŞARETLEMESİ VE UYGUNLUK BEYANI
A- CE Uygunluk İşareti
CE işaretlemesi aşağıdaki biçimde “CE” harflerinden oluşur:

– CE işaretinin küçültülmesi ya da büyütülmesi halinde, yukarıdaki ölçekli resimde verilen oranlara uyulmalıdır.- CE uygunluk işareti asgari 5 mm yüksekliğinde olmalıdır.
B- Uygunluk Beyanı
Uygunluk beyanı aşağıdaki bilgilerden oluşmalıdır:- Üreticinin veya yetkili temsilcisinin adı ve adresi, telefonu, teleks veya faks numaraları,- Elektrikli teçhizatın tarifi,- Uyumlaştırılmış standartlara atıf- Varsa, elektrikli teçhizatın uygun olduğu bildirilen spesifikasyonlara atıf,- Üretici veya yetkili temsilcisi adına taahhüt altına girmeye imzaya yetkili kişi veya kuruluşun kimliği,- CE işaretinin iliştirildiği yılın son iki rakamı.
EK IV
İÇ ÜRETİM KONTROLÜ
İç Üretim Kontrolü ve Teknik Dosyada bulunması gereken bilgiler aşağıda belirtilmiştir.
1- İç üretim kontrolü suretiyle bu Ekin madde 2’sinde belirtilen yükümlülükleri yerine getiren üretici elektrikli teçhizatın bu Yönetmeliğin kurallarını yerine getirdiğini temin ve beyan eder. Üretici her elektrikli teçhizata CE işaretini basmak ve bir yazılı uygunluk beyanı düzenlemek zorundadır.
2- İmalatçı bu Ekin madde 3’ünde belirtilen teknik dosyayı hazırlar. Üretici teknik dosyayı en azından son ürünün imalatından sonraki 10 yıllık bir süre için Bakanlık tarafından istenildiğinde incelemek üzere hazır bulundurur.Üreticinin Türkiye’de bulunmadığı durumda bu yükümlülük elektrikli teçhizatı Türk piyasasına arz eden gerçek veya tüzel kişilerin sorumluluğundadır.
3- Teknik dosya, elektrikli teçhizatın bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunun değerlendirilmesini sağlayabilmelidir. Bu tür değerlendirmelerle ilgili olarak teknik dosyada elektrikli teçhizatın tasarımı, imalatı ve çalışmasıyla ilgili aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır.
– Elektrikli teçhizatın genel tanımlaması.- Kavramsal tasarım ve imalat resimleri ile aksam, kısmi montajlar, devrelerin şemaları, vs.- Elektrikli teçhizatın çalışması ve sözü geçen imalat resimleri ve şemaların anlaşılması için gerekli tanımlar ve açıklamalar.- Cihaza tamamen veya kısmen uygulanan standartların listesi veya standartların uygulanmadığı durumlarda bu Yönetmeliğin emniyet hükümlerini sağlamak üzere uygulanan yöntemlerin tanımları.- Yapılan muayeneler, tasarım hesapları, vs.nin sonuçları. – Uygunluk değerlendirme kuruluşlarından alınan deney raporları.- İmalatçı veya yetkili temsilcisi, teknik dosya ile birlikte CE uygunluk beyanının bir kopyasını muhafaza etmelidir.- İmalatçı, imal edilen elektrikli teçhizatın bu Ekin madde 2’sinde bahsedilen teknik dosyaya ve bu Yönetmelikteki hükümlere uygunluğunu sağlayacak gerekli bütün tedbirleri alır.

Kategori: İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İstanbul