Dönüşüm Akademi

Blog

5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU

Kanun Numarası : 5502
Kabul Tarihi : 16/5/2006
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 20/5/2006 Sayı : 26173
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa:

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Tanımlar, Kuruluş ve Görevler
Amaç ve kuruluş
MADDE 1 – Bu Kanunun amacı, Sosyal Güvenlik Kurumunun kuruluş, teşkilât, görev ve yetkilerine ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.

Bu Kanun ile Kuruma görev ve yetki veren diğer kanunların hükümlerini uygulamak üzere; kamu tüzel kişiliğini haiz, idarî ve malî açıdan özerk, bu Kanunda hüküm bulunmayan durumlarda özel hukuk hükümlerine tâbi Sosyal Güvenlik Kurumu kurulmuştur. Kurum, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşudur. Kurumun merkezi Ankara’dadır.
Kurum, Sayıştay’ın denetimine tâbidir.

Kategori: İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İstanbul