Dönüşüm Akademi

Blog

3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu

MESLEKİ EĞİTİM KANUNU (1) (2) (3)

Kanun Numarası : 3308
Kabul Tarihi : 5/6/1986
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 19/6/1986 Sayı : 19139
Sayı : 19139
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 25 Sayfa:

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
Amaç
Madde 1 – Bu Kanunun amacı; çırak, kalfa ve ustaların eğitimi ile okullarda ve işletmelerde yapılacak mesleki eğitime ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 – (Değişik : 29/6/2001 – 4702/5 md.)
Bu Kanun, Mesleki Eğitim Kurulunun belirleyeceği mesleklerde, kamu ve özel sektöre ait kurum, kuruluş ve iş yerleri ile mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarındaki eğitim ve öğretimi kapsar.

Kategori: İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İstanbul